امکان ارائه بسته های متفاوت از شبکه های تلویزیونی و رادیویی از طرف رسانه تعاملی سولار برحسب نوع اشتراک کاربران و ارائه شبکه های ویژه برای مشترکین خاص

قابلیت Catch-Up TV برای دسترسی به برنامه های پخش شده، از طریق راهنمای الکترونیکی برنامه ها

پشتیبانی از پخش برنامه های دارای چند زیرنویس و چند صدا(در پخش نلویزیونی)

جستجوی هوشمند برنامه های تلویزیونی و رادیویی

ویژگی قفل شبکه ها توسط سرپرست

قابلیت ضبط برنامه های دلخواه

قابلیت استفاده از ماشین زمان

قابلیت تنظیم یادآور