ارائه محتوا در هر زمان و هر جاOTT

پیش از آنکه روندهای مؤثر بر تلویزیون را برشماریم، بیان یک نکته ضروری به نظر میرسد. اگر چه تلویزیونهای بر بستر پروتکل
اینترنت یا همان آی پی تی وی، از جمله مهمترین بازیگران آینده در تلویزیون خواهد بود، اما ارائه محتوا در هر زمان و مکان،
میتواند رقیبی جدی برای آی پی تی وی باشد. پس لازم است فناوری آی پی تی وی با شناخت دقیق ظرفیتها و فرصتهایی
که OTT میتواند در اختیارش قرار دهد، در این رقابت بازنده نباشد.


OTT یا ارائه محتوا در هر مکان و هر زمان، اشاره به تحویل صوتی، تصویری، و دیگر رسانهها از طریق اینترنت بدون نیاز به یک
اپراتور که در کنترل و یا توزیع محتوای مربوط بتواند دخالتی داشته باشد. در واقع تفاوتی که میان IPTV و OTT وجود دارد،
این است که IPTV با استفاده از یک شبکه اختصاصی مدیریت شده عمل مینماید اما OTT از یک شبکه مدیریت نشده
استفاده میکند.


بهطور خلاصه، رویکرد OTT (Over The Top) به هر گونه خدمت و محتوای ویدئویی گفته میشود که از طریق اینترنت و
توسط یک وسیله مثل گیرنده ست تاپ باکس  یا تلویزیون هوشمند به کاربر نهایی خواهد رسید. به نحوی که مزیتهای IPTV را از
نظر واسط کاربری مناسب برای تلویزیون حفظ میکند، ولی نیاز به شبکه محلی مدیریت شده ندارد و از همان بستر موجود
اینترنت برای انتقال محتوا استفاده مینماید...