شبکه های اجتماعی ارتباط مستقیم بین شما و انتخاب شونده های ارتباط است, در شبکه های اجتماعی مکالمات شما غنی‌تر ، هدفمندتر و بیشتر شخصی است و شبکه شما تصاعدی افزایش می یابد تا شما را ملاقات کرده و به دیگران معرفی می‌کند؛ در شبکه‌های اجتماعی ، ارتباط دو طرفه است. ارتباط بسته به نوع مطلب، موضوع یا فضای اطراف هر جسم (مانند اتمسفر) است، مردم برای پیوستن به دیگران و افرادی با تجارب و سوابق مشابه دور هم جمع می‌شوند. گفتگوهای در هسته شبکه‌های اجتماعی و به واسطه توسعه روابط است.شبکه‌های اجتماعی عامل تعامل است. گروه هایی از مردم با منافع مشترک، یا ذهن مشابه، وابسته بایکدیگر که در سایت های شبکه های اجتماعی رابطه ایجاد می‌کنند...